Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Nagroda PTBK za najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej

Regulamin

1. Konkurs ogłaszany jest corocznie.

2. Ogłoszenie o konkursie jest publikowane na stronie internetowej PTBK oraz rozsyłane do członków pocztą elektroniczną.

3. Konkurs odbywa się, jeśli zostaną do niego zgłoszone co najmniej dwie prace.

4. W uzasadnionych okolicznościach Zarząd może podjąć decyzję o zawieszeniu konkursu na nieokreślony czas.

5. Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie komparatystycznym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronione w Polsce w roku ogłoszenia konkursu. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia następnego roku kalendarzowego, a wynik konkursu zostaje ogłoszony do 31 maja. (Na przykład do konkursu ogłoszonego w roku kalendarzowym 2019 mogą zostać zakwalifikowane prace obronione w roku 2018).

6. Zgłoszona do konkursu praca musi być napisana w języku polskim, angielskim lub francuskim.

7. Praca powinna zostać zgłoszona do konkursu przez jej promotora lub recenzenta.

8. Zgłoszenie pracy w formie elektronicznej (załączników e-mail) powinno zawierać:

· plik z tekstem pracy magisterskiej

· Recenzję pracy napisaną przez promotora bądź recenzenta

· CV autora

· List rekomendujący pracę wystawiony przez promotora lub recenzenta pracy

9. Zgłoszenie należy przesłać do sekretarza PTBK na adres e-mail PTBK, tj. ptbk@umk.pl

10. Wyboru laureata konkursu dokonuje jury złożone z dwóch członków Rady Naukowej PTBK corocznie nominowanych do jury przez Zarząd PTBK w zależności od tematyki zgłoszonych prac. Zarząd PTBK ma głos doradczy.

11. Laureat zostanie wybrany na podstawie nadesłanych recenzji i rekomendacji oraz tekstu pracy.

12. Członkowie jury przesyłają swoje decyzje z krótkim uzasadnieniem do sekretarza PTBK (z kopią do Przewodniczącej) do 15 maja danego roku. Decyzje mogą być przesłane pocztą zwykłą lub elektroniczną.

13. Jury może przyznać maksymalnie dwie nagrody. Jeśli żadna ze zgłoszonych prac nie zasługuje na nagrodę, jury może przyznać maksymalnie dwa wyróżnienia. Możliwe jest także przyznanie jednej nagrody i jednego wyróżnienia, a także rezygnacja z przyznania nagród i/lub wyróżnień z powodu niezadowalającego poziomu zgłoszonych prac.

14. Laureat konkursu oraz osoba, która zgłosiła jego kandydaturę zostaną powiadomione o wyniku drogą emailową lub (w przypadku braku konta emailowego) pocztową. Ponadto wynik konkursu zostanie ogłoszony na stronie internetowej PTBK oraz rozesłany do członków pocztą elektroniczną.

15. Laureat konkursu otrzyma nagrodę książkową, pieniężną lub inną w zależności od dostępnych funduszy i decyzji Zarządu PTBK.

16. Sposób i miejsce wręczenia nagrody wyznacza Zarząd PTBK. Nagroda może także zostać przesłana laureatowi pocztą lub przekazana inną dogodną drogą.

Ostatnia aktualizacja strony: 2021-03-15 16:00:33